HOME / Hải Đoàn

Hải Đoàn

Chủng vân tay WE – Whorl Elongated (CHỦNG ĐẠI BÀNG)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay WE – Whorl Elongated (CHỦNG ĐẠI BÀNG) Dưới ...

Đọc thêm >>
watchseries