HOME / Vân Tay Học

Vân Tay Học

Chủng vân tay WX – ACCIDENTAL WHORL

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay WX – Accidental Whorl  Dưới đây là tóm tắt sơ lược tính ...

Đọc thêm >>

Chủng Vân Tay WD – WHORL DOUBLE LOOP (CHỦNG TẮC KÈ)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay WD – Whorl Double Loop (Chủng tắc kè linh hoạt) Dưới đây là ...

Đọc thêm >>

Chủng Vân Tay WP – PEACOCK EYE (CHỦNG MẮT CÔNG)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay WP – Peacock Eye (Chủng mắt công) Dưới đây là tóm tắt ...

Đọc thêm >>

Chủng Vân Tay AT – TENTED ARCH (CHỦNG CÁ CHÉP)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay AT –  TENTED ARCH Dưới đây là tóm tắt sơ lược tính ...

Đọc thêm >>

Chủng Vân Tay AS – Simple Arch (CHỦNG CON ONG)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay AS – Simple Arch (CHỦNG CON ONG) Dưới đây là tóm tắt sơ ...

Đọc thêm >>

Chủng Vân Tay RL – RADIAL LOOP (CHỦNG NƯỚC CHẢY NGƯỢC)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay RL – RADIAL LOOP (CHỦNG NƯỚC CHẢY NGƯỢC) Dưới đây là tóm ...

Đọc thêm >>

Chủng vân tay UL – Ulnar Loop (CHỦNG BỒ CÂU)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì?   Chủng vân tay UL – Ulnar Loop (CHỦNG BỒ CÂU) Dưới đây là ...

Đọc thêm >>

Chủng vân tay WE – Whorl Elongated (CHỦNG ĐẠI BÀNG)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay WE – Whorl Elongated (CHỦNG ĐẠI BÀNG) Dưới ...

Đọc thêm >>